Red Globe

Salxımları konusvari şəkilli, çox böyük (1000q), sıx və dolğundur. Dənələr çəhrayı qırmızı rəngli və çox iri (12-14q),yuvarlaq - bir az ellipsşəkillidir və 3-4 çəyirdəklidir. Red Globe, orta-gec mövsüm meyvə verən bir sortdur.

Victoria

 • Salxımları piramid şəkilli, çox iri (700-800q), sıx və dolğundur.
 • Dənələr yaşıl-sarı rəngli və çox iri (10-12q), uzun ellipsşəkillidir və 1-2 çəyirdəklidir.
 • Victoria, orta-tez mövsüm meyvə verən bir sortdur.

Crimson seedless

Salxımları qanadlı konusvari quruluşa malikdir, çox iri (670q), sıx və dolğundur Dənələr qırmızı rəngli və iri (3.7q), oval və çəyirdəksizdir. Crimson Seedless, orta-gec mövsüm meyvə verən bir sortdur.

APF Agro, Naxçıvanın Nehrəm kəndinə 12 km məsafədə yerləşən, 2015-ci ildən etibarən fəaliyyətin başladığı xam və münbit torpaqlarda, əkin qabağı tədqiqatların aparıldığı, keyfiyyətli su mənbələrinin təmin olunduğu və ehtiyatların təşkil edildiyi əkin sahələrdir.

Black Magic

Salximlari piramid şəklində, orta böyüklükdə (400-500 q), sıx va dolğundur. Dənələr tünd mavi rəngli və iri (5-6 q), ellipsşəkilli və 1-2 çəyirdəklidir. Black Magic, tez mövsüm meyvə verən bir sortdu

Michele Palieri

 • Salxımları qanadlı konusvari quruluşa malikdir, çox iri (800 q), sıx və dolğundur.
 • Dənələr bənövşəyi qara rəngdə və çox iri (9-10 q), oval şəkilli və 2 çəyirdəklidir.
 • Michele Palieri, orta mövsüm meyve verən bir sortdur.

Sultanina

Salxımları qanadlı uzun silindrik şəkilli va çox iridir (400-500g), seyrək və dolğun quruluşa malikdirdir. Dənələr yaşıl-sarı rəngdə, kiçik (1.5 q), ellipsşəkilli va çəyirdəksizdir. Sultanına, orta mövsum meyvə verən bir sortdur.

Bağımızda, 6 ədəd meteorologiya stansiyası və 26 cüt fərqli torpaq dərinliklərinə yerləşdirilmiş torpaq nəm sensorları ilə bağ və bağçalarımız 24 saat bütün iqlim göstəriciləri nöqteyi-nəzərindən kontrol edilməkdədir.

 

Cardinal

Salxımları qanadlı konusvari silindrik quruluşa malikdir və çox iri (500-650 q), seyrək va dolğundur. Dənələr qırmızı-bənövşəyi rəngdə, çox iri (7 q) va yuvarlaq şəkilli olub, 2-3 çəyirdəklidir. Cardinal, tez mövsüm meyvə verən bir sortdur.

Matilde

 • Salximları konusvari şəkilli, çox iri (400-500 q) və dolğundur:
 • Dənələr iri (4 q), sarımtıl yaşıl rəngdə, uzun oval, bir qədərmuskat ətirli ve çəyirdəksizdir. .
 • Tez yetişən bir sortdur.

Centennial Seedless

Salxımları konusvari şəkilli, çox iri (400-500 q) və dolğundur: Dənələr iri (4 q), sarımtıl yaşıl rəngdə, uzun oval, bir qədərmuskat ətirli ve çəyirdəksizdir. Tez yetişən bir sortdur.

Müasir kənd təsərrüfatının zəruri ehtiyacı olaraq üzüm və almada hava proqnozu, xəstəlik modelləri və suvarma üsulu sistemləri istifadə edilməkdədir. .

Prima

Salxımları budaqlı silindrik, çox iri (600 q) va dolğundur. Dənələri çox iri (6 q), qara rəngdə, bir az oval, neytral ətirli və 2-3 çəyirdəklidir. Tez yetişən bir sortdur.

White Seedless Grape

 • Çiçəyi birevcikli, salxımları əksərən orta böyüklükdə (17×10 sm), silindr şəklində, qanadlı quruluşa malikdir va orta sıxlıqdadır.
 • Dənələri kiçik, oval (12x11 mm), sarımtıl yaşıl və ya kəhribar-sarı rəngdə olub, bir təbəqə ilə örtülüdür.

Black Seedless Grape

Salxımları iri (19-21 sm uzunluq, 10-11 m en), silindrik va konusvari şəkilli, bəzi yerlərdə qanadlı quruluşa malikdirdir, əksərən seyrəkdir. Dənələr orta böyüklükdə (16,5×13,3 mm), üstü bir az yuvarlaq, alti düz oval şəkilli olub, gara rəngindədir

Sort seçilməsində amerikan tənək ana kökləri üzərində calaq edilmiş 10 fərqli tez meyvə verən, orta mövsum və gec meyvə verən keyfiyyətli süfrə üzümü və kişmiş üzümü sortlarına üstünlük verilmişdir. Bitkilərarası məsafələr cərgələr üzrə 1,5 m, cərgələr arası 3,0 m təşkil edir

Pink Lady

Meyvəsi dadlı və çox sulu, orta irilikdədir. Soyuq hava anbarı şəraitində 7-8 ay mühafizə edilə bilər. Hər il müntəzəm və bol meyvə gətirir. Meyvələri çahrayı rəngli və cazibəsi çox yüksəkdir.

Golden Reinders

 • Meyvələri orta irilikdə, sarı rəngdə, silindrik konusvari şəkilli olub, ətraf mühit şərtlərindən asılı olaraq fizioloji paslanma göstərə bilər.
 • Soyuq hava anbarlarında 160-170, atmosfer nəzarətli (CA) anbarlarda isə 310-320 gün mühafizə edilə bilər.
 • Meyvələr dadlı, kövrək, sulu və sərt olub, yemə keyfiyyəti yaxşıdır.

Granny Smith Challanger

Çox məhsuldar bir sortdur. Hər il müntəzəm və stabil meyvə gətirir. Meyvələri sulu və kövrək olub, turş xoş bir dada malikdir.

Dünya kişmiş istehlakındakı yüksəlmə nəzərə alınaraq, habelə qurutma kamerası da quraşdırılmışdır. Müasir üsullarla emal edilən Sultani çəyirdəksiz, ağ kişmiş, qara kişmiş kimi keyfiyyətli kişmiş üzüm sortları da müasir qablaşdırma ilə bazara təqdim ediləcəkdir.

Fuji Kiku

Ağacları tez meyvə gətirir və yüksək məhsuldarlığa malikdir. Meyvələri orta irilikdə, qızıl sarısı rəngindədir. Meyvələr kövrək, sulu, dadlı və sərtdir. Yemə keyfiyyəti yaxşıdır. CA anbarlarda iyun ayına qədər uzun müddət mühafizə edilə bilər.

Galaval Gala

 • Meyvələri orta irilikdə, kövrək, sulu və dadlıdır: Yemə keyfiyyəti çox yaxşıdır. Homogen qırmızı rənglidir.
 • Ağacları orta qüvvətli inkişaf edir və olduqca məhsuldardır. Dövrilik meyli aşağıdır.
 • Saxlama müddəti digər alma sortlarına nəzərən qısadır.

Golden Delicious

Ağacları yarı düz böyümə meyillidir. Meyvələri orta irilikdə, qızıl sarısı rəngindədir. Meyvələr dadlı, sulu və kövrək olub, ölçülü bir dada malikdirlər. Yemə keyfiyyəti yaxşıdır. Soyuq hava anbarlarında uzun müddət mühafizə edilə bilər.

Azərbaycanın ehtiya hiss etdiyi kənd təsərrüfatı texnologiya və meyvə növlərini, təhsil dəstəyi və məşğulluq fürsətləri ilə yaxınlaşdıraraq, beynəlxalq miqyasda keyfiyyətli məhsul infrastrukturu təşkil etməkdir.